Subvencions programa arranjament habitatges

El Ple de l'Ajuntament de Sallent en sessió celebrada el dia 11 de març de 2020 va adoptar l'acord d'aprovació inicial de les bases específiques reguladores específiques per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva pel programa d'arranjament d'habitatges i ajudes tècniques en el domicili de persones grans i de persones amb discapacitat.

L'acord, així com les bases es troben exposats al públic durant el termini de 20 dies a comptar a partir del dia següent de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), durant els quals es podran presentar reclamacions i/o suggeriments.

El termini per presentar sol·licituds s'iniciarà a partir del dia 8 de juliol i finalitzarà el dia 31 de juliol de 2020; amb el benentès que el termini de presentació de sol·licituds quedarà suspès si es presenten al·legacions a les bases específiques i mentre no es resolguin aquestes. El model de sol·licitud complimentat caldrà presentar-lo al Registre General d'entrada de l'Ajuntament de Sallent.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 07-04-2021 13:52