Comissions informatives

Està integrada per tots els regidors de la Corporació, sent el president el senyor alcalde o regidor en qui delegui.

Les funcions d'aquesta Comissió informativa de caràcter permanent, seran l'estudi i dictamen previ dels assumptes que se sotmetin a la decisió del Ple o de la Junta de Govern Local i de l'Alcaldia, en aquest dos últims casos quan aquests òrgans actuïn per delegació d'aquell. Poden intervenir també en relació amb altres assumptes que no siguin competència del Ple de la corporació, quan l'òrgan competent li sol·liciti dictamen.

Aquesta Comissió celebrarà reunions ordinàries de caràcter mensual, d'acord amb el règim de sessions establert, poden celebrar sessions extraordinàries quan el seu President ho decideixi, o quan ho sol·liciti la quarta part, almenys, del nombre legal de membres.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-10-2021 08:53