Procés de provisió Tècnic/a de Recursos Humans

En compliment dels acords de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 19 de setembre de 2023, es fa públic que s’ha aprovat la convocatòria i les bases que han de regir el del procés de provisió del lloc de treball de Tècnic/a del Departament de Recursos humans, classificat al grup A1/A2, en règim funcionari de carrera o personal laboral fix, mitjançant concurs específic de mobilitat interadministrativa.

Les instàncies de sol·licitud per participar en el procés hauran de ser presentades per qualsevol de les formes previstes en la bases dins el termini de 15 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOPB.

Període de presentació de sol·licituds: fins al 23 de novembre de 2023.