Instància plusvàlua

L'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), o plusvàlua, és un tribut municipal sobre l'increment de valor que ha experimentat un terreny de naturalesa urbana (pis, local, terreny, ...) quan es transmet a una altra persona (per compravenda, herència, donació...).

Es tracta d'un tribut que s'ha de pagar al municipi on estigui situat el bé transmès.

Com fer el tràmit

Cal fer el tràmit a través de l'Organisme de gestió tributària - Oficina de Manresa.

Qui ha de pagar l'impost

El responsable de pagar l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana depèn del tipus de transmissió realitzada.

  • En una transmissió onerosa (compravenda, permuta, etc.), la plusvàlua l’ha de pagar la part venedora.
    • Excepció: quan la transmissió sigui onerosa i el transmissor sigui no resident a Espanya, és la part adquirent qui està obligada a pagar aquest impost.
  • En una transmissió lucrativa (herència, donació), la plusvàlua l’ha de pagar qui adquireix el bé (la part adquirent).
Tota persona o organització que ven o transmet un bé immoble. En el cas d'herència o donació, la contribució ha de fer-la efectiva el nou propietari.

Canals de tramitació

TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 26-01-2024 10:58