Bonificació IBI sistemes per a l'aprofitament tèrmic

D’acord amb l’article 5.5 de Ordenança Fiscal núm. 1 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES de l’Ajuntament de Sallent:

"Gaudiran d’una bonificació del 50 per cent de la quota íntegra de l’impost els béns immobles ens els quals s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, sense estar a obligats a això per la normativa urbanística o les ordenances municipals, amb els límits següents:

  • Amb caràcter general 50 per cent de la quota íntegra durant els tres períodes impositius següents a la instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol per a l’autoconsum, amb almenys 2,5 kWp de potència instal·lada. Aquesta bonificació serà com a màxim de 1.000 euros en total (pels tres períodes impositius).
  • En els béns immobles d’ús industrial 50 per cent de la quota íntegra de l’impost, durant els dos períodes impositius següents a la instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol per a l’autoconsum, amb almenys 5 kWp de potència instal·lada. Aquesta bonificació serà com a màxim de 2.000 euros en total (pels dos períodes impositius).

L’aplicació d’aquesta bonificació restarà condicionada a que les instal·lacions de sistemes per a l’aprofitament tèrmic incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació per l’Administració competent.

La bonificació, que tindrà caràcter pregat, haurà de ser sol·licitada pel subjecte passiu abans que les respectives liquidacions adquireixin fermesa, i es concedirà per un període de dos o tres anys segons l’indicat als paràgrafs anteriors, a partir de l’exercici següent a la finalització de la instal·lació. A la sol·licitud cal adjuntar-hi la documentació que s´estableix a l´article 9, apartat 2.5 d´aquesta Ordenança, i es mantindrà dintre del període concedit, mentre no variïn les circumstàncies determinants del seu atorgament i així ho prevegi l’ordenança fiscal aplicable en cada exercici.

L’import total de les bonificacions resultants per aquest concepte no podrà superar, en cap cas, l’import del cost real de la instal·lació.

No procedirà la bonificació quan la instal·lació dels sistemes per a l´aprofitament tèrmic o elèctric de l´energia provinent del sol siguin obligatòries d´acord amb la normativa específica en la matèria."

Com fer el tràmit?

Per fer el tràmit telemàticament, cal que presentis una instància genèrica (aquí pots accedir a l'enllaç) juntament amb la documentació requerida a l'apartat de "Documentació necessària".

Si no disposes dels recursos necessaris per fer el tràmit telemàticament, pots fer-lo de forma presencial a l'OMIAC de l'Ajuntament de Sallent. Cal demanar cita prèvia trucant al 93 837 02 00.

Canals de tramitació

TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Cal que empleneu la sol·licitud i adjunteu la documentació. Necessiteu tenir certificat digital.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 15-03-2023 13:42